EUD

Undervisning på EUD

Senest opdateret: 10. april 2024

Informationer i forbindelse med undervisning på EUD

Informationer i forbindelse med undervisning på EUD
- og andre uddannelsessteder.

En del instruktører i FSFI løser opgaver på uddannelsessteder, herunder førstehjælpsundervisning i forbindelse med erhvervsuddannelser.
I den forbindelse støder vi på nogle tvivl og misforståelser blandt instruktørerne, og vi modtager desværre også lidt rigeligt forvirrede henvendelser fra kursister.
Her får du forhåbentlig svar på de spørgsmål, der ofte melder sig.

Hvornår gælder den særlige aftale vedr. antal kursister på erhvervsuddannelser?

Aftalen, der giver dispensation for deltagerantallet, gælder udelukkende, når der undervises efter disse særlige undervisningsplaner:

 • Førstehjælp på Erhvervsuddannelserne: 720 min
 • Førstehjælp på Erhvervsuddannelserne – inkl. færdselsrelateret førstehjælp: 720 min * (OBS: se undtagelse i næste afsnit!)
 • Generhvervelse af førstehjælp på erhvervsuddannelserne: 390 min.

Det er altså ikke stedet, der afgør, om den særlige aftale vedr. antal kursister er gældende, men udelukkende uddannelsen og den undervisningsplan, som følges.

Hvis en dispensation er gældende for hele eller dele af uddannelsen, fremgår det altid af den side i uddannelsesplanen, hvor kvalitetskravene er beskrevet.

Her gælder dispensationen ikke, selv om det er EUD:

*) I forbindelse med "Førstehjælp på Erhvervsuddannelserne – inkl. færdselsrelateret førstehjælp", skal du være opmærksom på, at dispensationen ikke gælder hele uddannelsen men kun enkelte dele af den:

” For delene ”Førstehjælp ved hjertestop” og ”Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor” gælder dog, at der maksimalt må undervises 16 elever pr. registreret DFR-instruktør.” (Kvalitetskravene, s. 5 i uddannelsesplanen tilhørende "Førstehjælp på Erhvervsuddannelserne – inkl. færdselsrelateret førstehjælp" .)

De to uddannelser

Førstehjælp for erhvervschauffører og
Opdatering af førstehjælp for flex-, trafik- og taxichauffører
er heller ikke omfattet af dispensationen og følger således de vanlige krav om maksimalt 16 kursister pr. førstehjælpsinstruktør.

Find alle uddannelsesplaner i deres fulde længe her.

Når I er flere instruktører
Det er vigtigt, at I har styr på, hvordan beviserne udstedes, og hvad I gør, når I er flere instruktører, eller når I overtager hinandens kurser. Generelt gælder, at den eller de instruktører, der underviser, skal udstede og efterfølgende hjælpe kursisterne med eventuelle rettelser af beviserne.

Som instruktør har du pligt til at sikre dig, at din medinstruktør tilhører en af DFR godkendt organisation OG at vedkommende har adgang til at udstede beviser i den pågældende sammenhæng.
Læs denne beskrivelse af korrekt brug af Dansk Førstehjælpsråds bevissystem, når der er flere instruktører.

Den instruktør, der har oprettet selve kurset i bevissystemet, er den, der modtager regningen for de udstedte beviser; også selv om undervisningen og bevisudstedelsen på kurset - via bevissystemet - er overladt til en anden instruktør i FSFI.
Ønsker du at vide noget om faktureringen af beviserne, kan du læse mere her eller spørg gerne i sekretariatet.

Hvis du er i tvivl?
Vi kan hjælpe dig og dine medinstruktører med at vurdere, om retningslinjerne og kvalitetskravene efter vores opfattelse følges ud fra det, I beskriver, og vi kan sige om den planlagte kursusregistrering i bevissystemet vil være korrekt.

Vi hører også gerne fra instruktører, der oplever nogle dilemmaer omkring tildelte opgaver på uddannelsessteder i forbindelse med EUD.

Selve opgaven, du skal løse, aftaler du med uddannelsesstedet.
Her er det dig, der skal være med til at sikre, at uddannelsesplanen, kursusindholdet og det bevis, der udstedes, er i overensstemmelse med hinanden, og at kvalitetskravene efterleves.

Oplysninger til kursisterne
En hel del kursister fra uddannelsessteder henvender sig til både DFR’s og FSFI’s sekretariater ofte mange måneder efter et førstehjælpskursus med spørgsmål om beviserne. Alt for sent er de blevet klar over, at beviset er udfyldt med en fejl, eller de kan ikke finde ud af at hente det. I mange tilfælde aner kursisten ikke, hvem instruktøren var.

Studerende glemmer tydeligvis let, og husk at de på et uddannelsessted møder mange undervisere og at de fyldes med informationer. Så gentag hellere oplysningerne en gang for meget; ikke mindst hvis der er mange udenlandske studerende.
Og giv dem gerne et visitkort eller send dem en mail fra jeres egen mailadresse med nogle instrukser.

Sørg for at kursisterne ved:

 • At de skal holde øje med deres mail – også spam.
 • At beviset hentes inde i bevissystemet.
 • At de skal tjekke, at beviset er korrekt udfyldt – gerne hurtigst muligt.
 • At det er instruktøren, der kan hjælpe med at rette fejl.
 • Hvordan de kan træffe instruktøren.


Du er velkommen til at give dem nedenstående vejledning eller benytte dele af den.

hjertestartere

Udmelding fra Brancheforeningen for Hjertestartere

Senest opdateret: 6. januar 2023

Brancheforeningen for Hjertestartere har udsendt denne meddelelse:

Brancheforeningen for Hjertestartere har udsendt denne meddelelse:

(oprindeligt udgivet 7. juni 2022)

”Der er desværre lang leveringstid på elektroder og batterier til hjertestartere. TrygFonden har som regel, at hjertestartere med udløbne elektroder og batterier deaktiveres fra Hjertestarter-netværket.
Det kan være en udfordring at få de deaktiverede hjertestartere tilbage på Hjertestarter-netværket, og de lange leveringstider kan derfor medføre, at netværket indeholder færre og færre hjertestartere.

Da elektroder ikke nødvendigvis udløber præcis på datoen, foreslår Brancheforeningen for Hjertestartere, at fadder fortsat stiller sin hjertestarter til rådighed for Hjertestarter-netværket og kontakter forhandleren for yderligere vejledning.

Det er dog altid fadders ansvar, at hjertestarteren fungerer. Har fadder en serviceaftale, vil fadder blive kontaktet, når der er behov for at udskifte elektroder og batteri.
Brancheforeningen anbefaler fortsat, at hjertestartere med batterier, som er udløbet, deaktiveres på Hjertestarternetværket.”

FSFI er medlem af Brancheforeningen for Hjertestartere.

Registreringspligt i forbindelse med salg af hjertestartere

Senest opdateret: 21. november 2023

Salg af hjertestartere skal registreres ved Lægemiddelstyrelsen

Registreringspligt

FSFI har 1. november 2023 gjort foreningens medlemmer opmærksomme på pligten til at lade sig registrere ved Lægemiddelstyrelsen, hvis man er aktør i forhold til medicinsk udstyr.  

Vi har været i kontakt med Lægemiddelstyrelsen for at få forstå, hvilken betydning registreringspligten har for de af FSFI’s medlemmer, der er forhandlere af hjertestartere og tilhørende skabe.

FSFI vil i den forbindelse understrege, at det er den enkelte forhandler og dermed det enkelte medlems ansvar at søge vejledning hos Lægemiddelstyrelsen med henblik på korrekt registrering. Nedenstående er FSFI’s forståelse af reglerne.

Ifølge FSFI’s forståelse af bekendtgørelse nr. 837 har forhandlere af hjertestartere og hjertestarterskabe med varme/kulde elementer pligt til at registrere sig hos Lægemiddelstyrelsen, hvis der forhandles medicinsk udstyr til virksomheder.

Dog er butikker, herunder også webshops, der udelukkende detailforhandler udstyr til private ikke omfattet af registreringspligten.

Udførsel af service på hjertestartere er heller ikke omfattet af registreringspligten.

Det har ingen betydning for afgiften, hvor mange enheder, som sælges, eller hvor stor forhandlerens omsætning er.

Gebyrer for registrering

Registreringsgebyret er 29.659 kroner årligt. (Den nuværende takst)
Dertil kommer et engangsgebyr, der betales i forbindelse med den første registrering.

 

Information og svar på spørgsmål


Er du i tvivl om, hvordan du og din virksomhed skal forholde dig, kontakt da lægemiddelstyrelsen

Får FSFI nye oplysninger på området - blandt andet gennem Brancheforeningen for Hjertestartere – deler vi det hurtigst muligt med foreningens medlemmer

to instruktører

To instruktører på et kursus

Senest opdateret: 13. september 2023

Mere end en instruktør - mere end 16 kursister

Når I er to eller flere instruktører på kurset

Vigtig viden:

 • Hver kursist skal have et bevis efter et gennemført DFR-førstehjælpskursus. Beviset udstedes i forlængelse af kursets afslutning.

 • Den eller de instruktører, der underviser på kurset, skal fremgå af beviset.

 • Der må være 16 kursister pr. instruktør. (*1 på nær hvis det er beskrevet i EUD-uddannelsens kvalitetesblad.)

 • De tilstedeværende instruktører skal fremgå af beviset.

  Du kan i bevissystemet søge og tilføje instruktører, der er medlemmer af FSFI, nederst på kursus-fanen opsætning, hvor dit eget navn står. (*2 

 • HVIS med-instruktøren IKKE er medlem af FSFI men tilknyttet en anden organisation, hvor vedkommende har mulighed for at udstede beviser på det pågældende kursus, deles udstedelsen af beviserne i to hold med en instruktør til hver.

  Det vil sige, at hver instruktør maksimalt udsteder 16 af beviserne.
 • Det betyder, at du inden kurset skal sikre dig, at den eller de instruktører, du skal undervise sammen med, har mulighed for at udstede beviser gennem bevissystemet.

  Her skal du være opmærksom på, at det ikke er i alle organisationer, instruktørerne har mulighed for at udstede beviser i forbindelse med opgaver udenfor organisationens eget arbejdsregi.  

 • Hvis instruktøren ikke har mulighed for at udstede beviser gennem bevissystemet til den aktuelle undervisningssituation, kan og må instruktøren ikke undervise på kurset.

 • Det er ikke tilstrækkeligt at skrive en note i kursusoprettelsen om, hvem en medinstruktør er.

 • Alle instruktører, der står på beviset har ansvar for at undervisningen gennemføres i overensstemmelse med DFR's retningslinjer og de krav, der er beskrevet i den uddannelsesplan, der bruges.

 • Alle instruktører, der er registreret på beviset, kan se kurset i bevissystemet.

 • Hvis du er medinstruktør, skal du huske at tjekke, at du er tilføjet kurset. Bevissystemet sender selv en mail til instruktører, der tilføjes.
 • Den instruktør, der opretter selve kurset, faktureres. 
   

Kontakt os, hvis du er i tvivl

Hvis du i forbindelse med en kommende undervisningsopgave er i tvivl om brugen af en medinstruktør eller om, hvordan du benytter bevissystemet, så tøv ikke med at kontakte sekretariatet.

Du kan også læse mere her:


Noter:
*1: På nær nogle få dispenserede uddannelsesplaner, der specifikt nævner Førstehjælp på Erhvervsuddannelserne. Det er således ikke stedet men udelukkende uddannelsesplanen, der dikterer det tilladte antal kursister.

*2: Du kan søge ved at indtaste noget af navnet. Vær opmærksom på, at en instruktør ikke dukker op, hvis vedkommende er midlertidigt blokeret fra at udstede beviser på grund vedvarende manglende betaling eller andre forhold.

uddannelsesplaner

Førstehjælp ved blødninger. Nye planer skal bruges pr. 1.1.2023.

Senest opdateret: 13. januar 2023

Ændringer pr 1.1. 2023 ved Førstehjælp ved Blødninger"

Nye udgaver af ”Førstehjælp ved Blødninger” og ”Førstehjælp ved Livstruende blødninger” implementeret 1. januar 2023

I januar 2022 kom der nye udgaver af to uddannelsesplaner omhandlende førstehjælp ved blødninger. Det drejer sig om Særtillæg 3: ”Førstehjælp ved livstruende blødninger” (30 min) og tilvalgsuddannelsen:
”Førstehjælp ved livstruende blødninger” (90 min).


De nye udgaver af disse to planer skal være implementeret i din undervisning nu fra den 1. januar 2023.

Samtidig er den gamle version af begge planer udgået helt ved årsskiftet, og de må ikke længere benyttes.

I de nye udgave af de to uddannelsesplaner er det således, at brug af tourniquet er obligatorisk, og der er opstillet følgende krav for brugen af tourniquet i undervisningen:

Massive blødninger defineres som:

 • pulserende blødninger
 • blod i pøl på jorden
 • tøj, der er gennemvædet af blod.
 • Hvis blot ét af ovenstående er opfyldt, så er der tale om en massiv blødning.

Stands blødning med direkte tryk vha. en finger eller en hånd i det blødende sted.

Direkte tryk bør altid være den foretrukne metode til standsning af blødninger.

Direkte tryk skal indgå i situationsøvelser.

Tourniquet er ikke mere effektivt end direkte tryk, men kan være et supplement i særlige situationer.

I særlige situationer kan anvendes præfabrikeret Tourniquet for at kontrollere blødningen.

Den anvendte Tourniquet skal opfylde følgende krav:

 • Tourniquet skal kunne strammes, således at der kan opnås blodstandsning
 • Tourniquet skal kunne fastholdes i strammet tilstand
 • Remmen på tourniquet skal være ca. 40 mm bredt
 • Tourniquet skal være med anordning som modvirker utilsigtet løsning af tourniquet
 • Tourniquet skal være CE-godkendt.
   

”Best practice” og anbefalede procedurer:
I arbejdet med massive blødninger og øvrige blødninger, anbefales følgende procedure:
Følge førstehjælpens hovedpunkter.

Bemærk, at der findes forskellige versioner af førstehjælpens hovedpunkter.
Metoderne, der anvendes, skal stemme overens med det anvendte undervisningsmateriale og egen organisations anbefalinger.
 
FSFI anbefaler at bruge følgende hovedpunkter ved massive blødninger

(M) – Massive Bleeding (Massive blødninger)
A – Airways (Skab frie luftveje)
B – Breathing (Kontroller vejrtrækning)
C – Circulation (Cirkulation/ kredsløb)
 
Tourniquet anlægges 5 -7 cm over blødningen, men ikke hen over led. I så fald flyttes tourniquet højere op.

Der undervises ikke i improviseret tourniquet.

Er der spørgsmål eller betragtninger til overstående eller til andet af indholdet af uddannelsesplanerne er du naturligvis velkommen til at skrive til FSFI.

Skriv til sek@fsfi.dk der vil videreformidle din henvendelse.

Om pauser og undervisningstid

Senest opdateret: 22. marts 2024

Dansk Førstehjælpsråd skriver den 19. marts følgende til organisationerne:

"Rådet diskuterede på sit sidste møde pauser i undervisningen. Der er tilsyneladende en tendens, hvor der indlægges pauser i de længerevarende kurser som en del af undervisningstiden.
Dette gør sig ikke mindst gældende på færdselsrelaterede kurser.

Vi skal derfor, på foranledning af et samlet råd, indskærpe, at det kun er tilladt at holde korte pædagogiske pauser som en del af undervisningstiden.
En kort pædagogisk pause kan f.eks. være toiletpauser, rygepauser, klargøring af situationsøvelser eller lign.
Den maksimale varighed må være 10 minutter pr. time og disse pauser kan ikke puljes og benyttes til at afkorte undervisningstiden eller til længere skemalagte pauser.

Længere skemalagte pauser, f.eks. frokostpauser og kaffepauser, skal tillægges til undervisningstiden. Har man f.eks. 8 timers undervisning som starter kl. 8, og holder man en halv times frokostpause, så kan
man være færdig kl. 16.30.
Tilsvarende, har man 8 timers undervisning, som starter kl 8, og man holder en halv times frokostpause og et kvarters kaffepause, så er man færdig kl. 16.45.


Rådet vil godt opfordre til, at man af hensyn til kursisterne indlæring og koncentration holder det
nødvendige antal pauser. De færreste kursister vil kunne koncentrere sig i f.eks. 8 timer uden pauser, og de får derfor potentielt et minimalt udbytte af undervisningen.
Det kan ingen være tjent med, hverken kursister eller instruktører."

 

pauser

Om pauser og undervisningstid

Senest opdateret: 22. marts 2024

Dansk Førstehjælpsråd skriver den 19. marts følgende til organisationerne:

"Rådet diskuterede på sit sidste møde pauser i undervisningen. Der er tilsyneladende en tendens, hvor der indlægges pauser i de længerevarende kurser som en del af undervisningstiden.
Dette gør sig ikke mindst gældende på færdselsrelaterede kurser.

Vi skal derfor, på foranledning af et samlet råd, indskærpe, at det kun er tilladt at holde korte pædagogiske pauser som en del af undervisningstiden.
En kort pædagogisk pause kan f.eks. være toiletpauser, rygepauser, klargøring af situationsøvelser eller lign.
Den maksimale varighed må være 10 minutter pr. time og disse pauser kan ikke puljes og benyttes til at afkorte undervisningstiden eller til længere skemalagte pauser.

Længere skemalagte pauser, f.eks. frokostpauser og kaffepauser, skal tillægges til undervisningstiden. Har man f.eks. 8 timers undervisning som starter kl. 8, og holder man en halv times frokostpause, så kan
man være færdig kl. 16.30.
Tilsvarende, har man 8 timers undervisning, som starter kl 8, og man holder en halv times frokostpause og et kvarters kaffepause, så er man færdig kl. 16.45.


Rådet vil godt opfordre til, at man af hensyn til kursisterne indlæring og koncentration holder det
nødvendige antal pauser. De færreste kursister vil kunne koncentrere sig i f.eks. 8 timer uden pauser, og de får derfor potentielt et minimalt udbytte af undervisningen.
Det kan ingen være tjent med, hverken kursister eller instruktører."