Bliv medlem

Herunder kan de seneste versioner af FSFI's vedtægter og procedurer samt foreningens forretningsorden findes. 
Procedurerne og forretningsordenen er udarbejdet af bestyrelsen og revideres efter behov.
Vedtægterne kan udelukkende ændres ved en beslutning på foreningens årlige generalforsamling , hvor de fremmødte medlemmer kan stille og og stemme om forslag til vedtægtsændringer.  

Som medlem forventes du at sætte dig ind i foreningens regler og retningslinjer.
Er du i tvivl om noget, så spørg sekretariatet, som også kan videresende spørgsmål og kommentarer til bestyrelsen eller til Dansk Førstehjælpsråd.  

Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer og rådets andre relevante dokumenter finder du her. 

Gældende vedtægter for FSFI

De gældende vedtægter for FSFI er sidst blevet ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 2. april 2016.

Gældende forretningsorden

Forretningsordenen er bestyrelsens arbejdsværktøj og kan ændres af bestyrelsen. Forretningsordenen er sidst redigeret i april 2023.

Procedure for dispensationsansøgninger

Håndtering af dispensationsansøgninger

Dispensation for rettidigt vedligehold af førstehjælpsinstruktør-kompetencer

 1. Den 9. december, det år hvor det gældende bevis udløber, er den absolut sidste deadline for indsendelse af ansøgning og dokumentation. 
 2. Sekretariatet modtager en begrundet ansøgning om dispensation fra medlemmet.
  1. Medlemmet har selv ansvar for at indsamle og vedlægge relevant dokumentation.
 3. Sekretariatet kan bistå med at indsamle evt. manglende oplysninger om historik og fra kursusansvarlige samt bogholderi.
 4. En ansøgning behandles ved førstkommende lejlighed, hvor det er muligt for bestyrelsen.
 5. Sekretariatet giver ansøger besked om afgørelsen og eventuelle klagemuligheder ved afslag.

Sekretariatet opdaterer instruktørens status i DFR's bevissystem og i FSFI's medlemsdatabase.

Kriterier for dispensation

 1. Dispensation gives kun, hvis instruktørbeviset stadig er gyldigt på ansøgningstidspunktet.
  1. Det er ikke muligt at melde sig ind i foreningen udelukkende med det formål at søge om dispensation.
  2. Dispensation gives først når kursusmuligheder ved andre organisationer også er udtømte.
  3. Som udgangspunkt ydes kun dispensation, hvis forfald skyldes udefrakommende begivenheder, som medlemmet ikke kunne forventes at have forudset. Eksempler: Dødsfald i medlemmets familie, dokumenteret sygdom, udstationering, aflysning af tilmeldt kursus hos anden udbyder.
 1. I tilfælde af aflysning af årets sidste kursus fra FSFI's side ydes som udgangspunkt dispensation.
 2. Dispensation gives som udgangspunkt for et halvt eller maksimalt et år.
 3. Der kan kun udstedes én dispensation, fristen kan ikke forlænges.
 4. Der gives ikke dispensation, hvis årsagen til forfald må anses for at være selvforskyldt (ikke reagere på påmindelser før i november måned f.eks.).

  Redigeret 09.01.2024


  Kontakt sekretariatet, hvis du er i tvivl om noget vedr. dispensation og fornyelse af kompetencer.


Procedure for indmeldelse i FSFI

 1. Ved ansøgning om medlemskab udfylder instruktøren en formular online.
 2. Instruktørens mailadresse fungerer som brugernavn i FSFI's system og som kontakt-adresse.  
 3. Ved indtastningen oprettes ansøgeren som midlertidigt medlem med de oplysninger, han/hun selv indtaster.
  Herunder oplysninger om, hvorvidt fakturering skal foregå til medlemmet privat, til et 'firma' eller en arbejdsplads med evt. EAN-nummer.
  Bemærk, at selvom faktureringen kan tilknyttes en arbejdsgiver eller et firma vil det altid ultimativt være instruktøren der personligt hæfter for køb i FSFI, hvad enten der er tale om kontingent, kurser, beviser eller andet. Medfaktureringen er således udelukkende en ekstra service der ligger ud over det personlige medlemskab, som FSFI yder deres medlemmer.
 4. Instruktøren uploader selv sit instruktørbevis samt gældende bevis for efterfølgende vedligehold af kompetencer. 
 5. Instruktøren læser og godkender instruktøraftalen samt aftalen om medlemskabet af FSFI. 
 6. FSFI's sekretariat forhåndsgodkender ansøgningen.
  Ved evt. tvivl om instruktørens status eller historik kontaktes FSFI's bestyrelse eller DFR.
 7. Medlemmet får besked vedr. betaling for indmeldelsen. 
  Har medlemmet tilknyttet et gyldigt betalingskort modtages en kvittering med det samme. Ellers sendes der en faktura. 
 8. Når betaling modtages, træder medlemskabet i kraft. 
 9. FSFI registrerer medlemmet i Dansk Førstehjælpsråds bevissystem. 
 10. Når medlemmet er godkendt af DFR og samarbejdet med FSFI accepteret i bevissystemet, kan medlemmet undervise i regi af FSFI, og dette først, når medlemmet får besked herom.
 11. Medlemmet er selv ansvarlig for at redigere sin profil på FSFI's hjemmeside; herunder synlighed, ønske om nyheder samt opdatering af adresser, betalingsforhold mv.

Retningslinjer for brug af DFR's bevissystem i regi af FSFI

Retningslinjer for brug af DFR's bevissystem i regi af FSFI.
Generelle retningslinjer for medlemmer.

 1. Login er medlemmets personlige.
  Login til bevissystemet må ikke overdrages.
  Instruktørnavnet må ikke ændres til andet end instruktørens personlige navn.
 2. Der skal udstedes et førstehjælpsbevis.
  Der skal efter gennemført undervisning udstedes bevis gennem Dansk Førstehjælpsråds bevissystem, når en af Rådets uddannelsesplaner er fulgt. 
  Beviset udstedes så tæt på kursets afvikling som muligt og indenfor maksimalt 14 dage efter sidste kursusdag.

 3. De instruktører, som har forestået undervisningen, skal fremgå af beviset.
  De eller den instruktør, som forestår undervisningen og bevidner, at kursisterne har gennemført den, skal fremgå af kursistens bevis.
  Det er ikke tilladt at udstede beviser for instruktører, der ikke har forestået undervisningen.

 4. Et førstehjælpsbevis skal dateres med korrekt sidste kursusdag.
  Kursisterne skal fremgå af netop det kursus, de har deltaget på.
  Forskellige hold udstedes hver for sig og må ikke slås sammen i Bevissystemet.
  Er der behov for at efterudstede et bevis, tilføje en kursist eller rette i et bevis til en kursist, gøres dette i det korrekte kursus og med den korrekte kursusdag.
  Ved tvivl om fremgangsmåde ved rettelser rettes henvendelse til FSFI’s sekretariat.
  Ligeledes rettes der henvendelse til FSFI ved rettelser til kurser, hvor sidste kursusdag ligger mere end 14 dage tilbage.

 5. Registrering af kursisten
  Kursisten skal registreres med korrekt for- og efternavn.
  Kursistens mailadresse, der fungerer som vedkommendes brugernavn i Bevissystemet, skal være en mailadresse, kursisten selv har adgang til.
  Kursisten skal oplyses, at det fulde CPR er nødvendigt til beviser, der skal anvendes i formelle øjemed; kørekort, uddannelse etc.

 6. Der må ikke udstedes flere beviser pr instruktør, end uddannelsesplanen for kurset tillader.
  Det er den enkelte instruktørs ansvar, at kvalitetskravene i undervisningsplanerne overholdes; herunder de beskrevne krav til deltagerantal på de enkelte uddannelser.

 7. Instruktøren skal være tilknyttet FSFI.
  Instruktøren skal være medlem af FSFI på undervisningstidspunktet og skal kunne søges frem på instruktørlisten i Dansk Førstehjælpsråds bevissystem. Instruktøren skal have mulighed for at udstede beviser og på undervisningstidspunktet ikke være blokeret eller i karantæne i Dansk Førstehjælpsrådsbevissystem.

 8. Medinstruktør skal registreres
  Ved brug af medinstruktør skal begge instruktører fremgå af kurset og beviset. Derfor skal det ved samarbejde med en anden instruktør undersøges om denne har muligheder for at udstede beviser.
  Ved tvivl om instruktørens historik og rettigheder rettes henvendelse til FSFI, inden undervisningen påbegyndes.

 9. Hvis et hold deles med en instruktør, der ikke er medlem af FSFI,
  men som via en anden organisation har ret til at udstede beviser på det pågældende kursus, deles registrering af holdet op i to, og instruktørerne opretter hver sin del af holdet i Bevissystemet.
  Tilhørsfold skal afklares, inden undervisningen påbegyndes. Ved tvivl kontakt da FSFI’s sekretariat.

 10. Instruktøren kan overdrage kurset
  Instruktøren kan inden der undervises overdrage et oprettet kursus i Bevissystemet ved at tilføje en anden instruktør og fjerne sit eget navn. Instruktøren skal kunne søges frem i Bevissystemet. Den der underviser udsteder beviserne til kursisterne. Den instruktør, der har oprettet selve kurset, modtager faktureringen for beviserne.

 11. fakturering af beviser sker samlet
  Fakturering af beviserne udstedt i Dansk Førstehjælpsråd sker samlet og en gang månedligt på datoer, der er annonceret på FSFI’s hjemmeside.
  Det er instruktørens ansvar at indtaste de korrekte faktureringsoplysninger på medlemsprofilen.
  Den instruktør, der opretter kurset, er den der faktureres.

Procedure for kontingentopkrævning

 1. FSFI opkræver kontingent  en gang årligt.
 2. Kontingent for det næste år opkræves i november med en betalingsfrist i starten af december.
 3. Før selve opkrævningen udsendes en nyhedsmail til alle medlemmer; alle bedes tjekke og evt. opdatere kontakt- og betalingsoplysninger. Uanset valg af "alternativ betaler" er det medlemmets ansvar at sikre at kontingentet betales.
 4. Medlemmer, der ønsker at melde sig ud, bedes meddele dette inden kontingentopkrævningen.
 5. Medlemmer, der i deres brugerprofil hos FSFI har registreret et betalingskort, og markeret, at FSFI må trække kontingentbetaling på dette kort, trækkes automatisk og modtager en kvittering i forbindelse med opkrævningen. 
 6. Medlemmer, der har registeret et EAN-nummer som betaler, får blot besked på, at der opkræves kontingent med EAN og kontaktes herefter kun i forbindelse med kontingentopkrævningen, hvis der er problemer med betalingen.
 7. Hvis medlemmet hverken betaler via abonnement eller EAN modtages en mail med en faktura, der bedes betalt via et aktivt link på profilen på hjemmesiden.
  1. Har medlemmet i systemet markeret en alternativ adresse som betaler af kontingent, modtager denne denne mailadresse også mailen med fakturaen.
  2. Mailen indeholder endvidere et aktivt link, der kan benyttes til betaling med kort. 
  3. Når betalingen er gennemført med kort, er medlemmets status automatisk opdateret på hjemmesiden.
 8. Ved manglende betaling udsendes 1. påmindelse til alle ubetalte medlemmer på sekretariatets initiativ. 
 9. Ved fortsat manglende betaling udsendes 2. påmindelse, som pålægges et gebyr på 250 kroner.
  Desuden informeres medlemmet om, at medlemskabet ved fortsat manglende betaling vil blive afsluttet uden yderligere henvendelse fra FSFI. 
  1. Medlemskabet sættes på stand by i FSFI's system og mister midlertidig adgangen til DFR's bevissystem.
 10. Efter udløb af betalingsfristen for 2. påmindelse udmeldes medlemmet endeligt. Dette sker uden yderligere kommunikation med medlemmet. 
 11. Ønskes der herefter alligevel medlemskab vil der skulle oprettes et nyt medlemskab og gebyret betales.

Procedure for fakturering af førstehjælpsbeviser

 • FSFI fakturerer de beviser, du udsteder i Dansk Førstehjælpsråds bevissystem.
 • Du kan logge på din profil og tilmelde et betalingskort eller oplyse dit arbejdssteds EAN-nummer.
 • På din FSFI-profil kan du se, om du har ubetalte regninger.
 • Det er altid dit ansvar at sikre betalingen, og at fristerne overholdes.
 • Hvis betalingsfristerne overskrides pålægges et gebyr, ligesom manglende kan have betydning for din adgang til DFR's bevissystem. 
 • Læs hele beskrivelsen af betalingsprocessen nedenfor.
 • Spørg i sekretariatet, hvis du er i tvivl om betalingen eller din registering af dit betalingskort.

Håndtering af klagesager

Klagevejledning:

FSFI vil med denne vejledning præcisere hvilken procedure, der anvendes, når foreningen modtager og behandler en klage over en førstehjælpsinstruktør. Vejledningen tager udgangspunkt i ”Retningslinjer for eksklusion af eller karantæne til førstehjælpsinstruktører i regi af Dansk Førstehjælpsråd”

Klagevejledningen er inddelt i 2: 

 1. Klage over instruktør med medlemskab af FSFI
 2. Klage over instruktør med medlemskab af anden organisation 

Samarbejdsaftale med DFR

Foreningen af Selvstændige Førstehjælpsinstruktører er godkendt som samarbejdspartner med Dansk Førstehjælpsråd, der udstikker retningslinjerne for for førstehjælpsundervisningen og godkender uddannelsesplanerne. 

Procedure for intern bilagskontrol

Bestyrelsen har i samarbejde med foreningens bogholder udarbejdet en procedure for intern bilagskontrol, som foretages årligt af et medlem, der er vælges på generalforsamlingen. 

Procedure for attestation

Større udgifter skal attesteres af flere bestyrelsesmedlemmer.

Takstblad FSFI

Her kan du finde priser for ydelser og køb samt gebyrer vedtaget på generalforsamlingen i FSFI.

Takstblad gældende efter 1. april 2024

Har du behov for at kende taksterne gældende frem til 1. april 2024, kan du finde dem her.

Indkaldelse af medlemsråd

Medlemsrådet udtrækkes hvert år på generalforsamlingen.

Jf. foreningens vedtægter §4 vedr. eksklusion, kan et medlem jf. stk.2 forelægge bestyrelsens beslutning om eksklusion til medlemsrådet, hvorefter foreningens rådsmedlemmer kommer med en endelig afgørelse i sagen.

Læs mere om processen.